میگو تحلیل جهانی

بین تولید میگو پرورشی و بازارهای آن شکاف جهانی وجود دارد


تقاضا و بازار میگو بازارهای میگو و تقاضا برای آن با سرعتی مشابه سرعت تولید، توسعه نمی‌یابد.بین تولید میگو پرورشی و بازار آن یک شکاف جهانی وجود دارد، چرا که تقاضا در سال‌های اخیر با سرعتی مشابه سرعت تولید توسعه نیافته است. پتانسیل قابل توجهی...

مزرعه‌داران میگو اکوادوری با ثابت ماندن قیمت‌ها و افزایش هزینه‌ها تحت فشار قرار دارند


میگو وانامی اکوادوری به گفته تعدادی از منابع، قیمت میگو اکوادور سرمزرعه در ماه فوریه و تاکنون در مارس تغییر اندکی را نشان داد و این در حالیست که قیمت مواد اولیه و لجستیک و سایر هزینه‌های ناشی از حمله روسیه به اوکراین افزایش داشته...

چه چیزی باعث شد میگو اکوادور پادشاه شود؟


صنعت میگو بیش از 250,000 موقعیت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در اکوادور ایجاد کرده است.در سال‌های گذشته این صنعت از بحران‌های متعددی آسیب دیده، اما به کمک تحقیقات، سرمایه‌گذاری و بدون درخواست کمک از دولت رشد کرد.در طی 2021، صادرات میگو از مرز 1/6...

رشد قیمت میگو اکوادور 2022

شروع قوی برای قیمت‌های میگو اکوادور در ۲۰۲۲، حاکی از سال دیگری همراه با رشد است


رشد قیمت میگو اکوادور 2022طبق داده‌های موجود ، با وجود کاهش مستمر قیمت میگو اکوادور از اکتبر، قیمت سر-مزرعه در ژانویه تقریبا کیلویی 1 دلار بالاتر از همین ماه در سال گذشته بود.به گفته منابع خبری متعدد، این امر تولیدکنندگان را ترغیب می‌کند و...

مزرعه‌داران میگو و سالمون

مزرعه‌داران میگو و سالمون آماده سالی پر از سود و فراوانی محصول می‌شوند


صنعت جهانی پرورش میگو احتمالا در نیمه اول 2022 رکورد افزایش حجم برداشت را تجربه می‌کند، و بخش سالمون نیز به بالاترین قیمت‌هایی می‌رسد که از 2016 مشاهده شده است. اکوادور با عبور از سیستم گسترده به سوی سیستم‌های متراکم‌تر به خوبی در جایگاه افزایش...

ممنوعیت واردات میگو از کارخانه امارسا

چین واردات میگو از کارخانه امارسا را به مدت پنج ماه ممنوع کرد


ممنوعیت واردات میگو از کارخانه امارسا   کارگران مشغول فراوری میگو، در کارخانه‌ای در دوران اکوادور متعلق به شرکت بسته‌بندی میگو امارسا، سپتامبر 2018  چین واردات از کارخانه میگو امارسا در شهر دوران اکوادور و همچنین کارخانة توتال سیفود را به دلیل یافته‌های مشکوک به ویروس جدید...