تیلاپیا تحلیل جهانی

آمار تولید تیلاپیا در ۲۰۲۰ منتشر شد


تیلاپیا و 2020 با وجود تأثیر کووید-19، تولید جهانی تیلاپیا با رشد 3/3 درصدی در 2020 برای اولین بار به رقم بی سابقه 6 میلیون تن می رسد.  تولید جهانی تیلاپیا در چین و پیش بینی تولید تیلاپیا و سایر سیکلیدها، فائوداده های جدید بر مبنای...