اقتصاد آبزیان

سینو اگرو فود

سینو اگرو فود


تا دو سال دیگر، هیچ میگویی از مگافارم سینو اگرو فود برداشت نمی‌شود در ژونگشان چین، برنامه ساخت بزرگ‌ترین مزرعه پرورش میگو در جهان در چین توسط شرکت سینو اگرو فود ، به دلیل کمبود بودجه و موضوعات فنی در خصوص پرورش متراکم میگو آب...