قیمت روز قزل آلا

قیمت روز قزل آلا

جدول ارائه قیمت روزانه
1399/1/16قیمتروند تغییراتمیزان تغییرات
قزل آلا24000
قزل صورتی26000
قزل سایز 300-400
قزل سایز 250-300
سایت میادین سازمان شهرداری30000
خرده فروشی
عرضه
تقاضا