قیمت روز قزل

 
جدول ارائه قیمت روزانه
۱۳۹۹/۱/۱قیمتروند تغییراتمیزان تغییراتعرضهتقاضا
قزل آلا۲۸۰۰۰ ۵۰۰+مناسبقوی
قزل صورتی۳۰۰۰۰-۳۲۰۰۰ ۵۰۰+
قزل سایز ۳۰۰-۴۰۰۲۸۰۰۰ 
قزل سایز ۲۵۰-۳۰۰۳۰۰۰۰ 
سایت میادین سازمان شهرداری۳۰۰۰۰ ۵۰۰-
خرده فروشی۳۰۰۰۰-۳۳۰۰۰ ۵۰۰+